Všeobecné podmínky

Všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) hotelu Joseph1699 Skalní 85/8, 674 01 Třebíč (dále jen hotel) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem hotelu společností Accomo s.r.o. se sídlem Rešice 110, 671 73, IČ 269 29 414 (dále jen provozovatelem) a klientem – fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v hotelu jako objednatel objednává (dále jen klient).

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Klient si objednává pobyt v hotelu písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává hotelu poštou, faxem, elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou:

Objednává-li tuzemec pobyt pro cizince, je klient povinen tuto skutečnost uvést. Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Provedením závazné rezervace (dle čl.IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a hotelem smluvní vztah. Hotel se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit hotelu smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a hotel potvrdil.

II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo

Klient je povinen

III. Povinnosti hotelu ke klientovi

Hotel je povinen

IV. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných hotelem jsou uvedeny na:

Závaznou rezervaci pobytu může klient zajistit

Úhradu ceny objednaných služeb může klient provést:

Nebude-li záloha za pobyt zaplacena v termínu dohodnutém a uvedeném v potvrzení pobytu, může hotel od potvrzené objednávky odstoupit. Nezaplacením zálohy nezaniká povinnost provést písemné storno objednaných služeb v případě zrušení pobytu. Úhradou zálohy se rozumí její připsání na účet hotelu.

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení pobytu vystavené hotelem (emailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně recepci hotelu tel. 602 721 776 nebo emailem recepce@joseph1699.cz .

VI. Nástup na pobyt

Při nástupu se klient v recepci hotelu prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti a potvrzením pobytu. Po splnění uvedených formalit recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu.

VII. Stornovací podmínky

Individuální host

Skupinová rezervace

Náležitosti písemné objednávky: přesná adresa a jméno objednavatele, datum vystavení, IČO, DIČ, bankovní spojení. Hotel je oprávněn účtovat storno poplatky, které hotel stanovuje individuálně pro každý jednotlivý případ dle obsazenosti hotelu a velikosti skupiny.

Platební podmínky

VIII. Závěrečná ustanovení

Všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 1. 5. 2011. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi hotelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.
Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije hotel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi hotelem a klientem.

Řešení sporů

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,  Email: adr@coi.cz , Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz . V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.